CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Informació prèvia a l’procés contractual

La present pàgina web ecorfranch.com és propietat de Joan Barbé Bertiu amb CIF 41077545M i domicili social en 25711 – Ctra. d’Aravell, s/n – Casa Franch – Aravell – Lleida.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre ecofranch.com i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació de l’Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ecofranch.com es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ecofranch.com es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és COMPRA DE MENJAR i ENTREGA A DOMICILI. Aquesta compra i entrega a domicili sol serà dintre dels municipis d’Alàs i Cerc, la Seu d’Urgell, Montferrer, Anserall i Rebera d’Urgellet tots dintre de la província de lleida.

La durada de l’contracte quedarà vinculada al lliurament del producte.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web d’ecofranch.com i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

No és requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web, si ho prefereix. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ecofranch.com informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, ecofranch.com informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça 25711 – Ctra. d’Aravell, s/n – Casa Franch – Aravell – Lleida. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@ecofranch.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s’haurà d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb ecofranch.com en el correu electrònic  info@ecofranch.com.

Totes les dades subministrades pel client en relació a la comanda com: la selecció d’articles, dia, hora i lloc de lliurament, són de la seva total responsabilitat. També seran subministrats pel client seus números de telèfon, per ser contactat per Associació Menja’t l’Alt Urgell a el moment del lliurament de la seva comanda. En el suposat cas que no es pugui contactar amb el client, Associació Menja’t l’Alt Urgell es reserva el dret de retardar l’enviament de la comanda fins que sigui contactat o d’anul·lar-lo de ser impossible dit contacte.

Oferta i vigència

En compliment de la normativa vigent Associació Menja’t l’Alt Urgell ofereix informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, ecofranch.com es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials de la mateixa. Totes les fotografies mostrades són de referència i es faciliten a títol indicatiu.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Despeses de lliurament i transport

Ecofranch.com només realitza el repartiment de les comandes als municipis esmenats anteriorment.

Formes de pagament i execució de la comanda

Tots els usuaris, registrats o no, podran fer els seus pagaments en línia a través de la plataforma de pagament segura.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina de l’banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor d’Ecofranch.com.

A l’pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l’càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de l’proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat.

A ecofranch.com no es manegen estocs de productes en línia. Si algun producte no estigués disponible a l’efectuar una comanda, el client serà informat perquè decideixi si ho canvia per un altre o si se li retorna el valor del producte que falta. En cas de canvi per un producte de diferent valor, es saldés qualsevol diferència a favor o en contra.

Devolució del producte

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència d’client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant ecofranch.com del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client.

Ecofranch.com es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Jurisdicció

Així mateix, ecofranch.com es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte.

CLÀUSULA INFORMATIVA RGPD I LSSI-CE

Ecofranch.com informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Ecofranch.com es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic info@ecofranch.com

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.